Esittely

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran tarkoituksena on maanlaajuisena organisaationa luoda ja ylläpitää yhteyksiä suomalaisten 1700-luvun tutkijoiden välillä yli paikallisten ja tieteenaloittaisten rajojen.

Seura edistää ja koordinoi 1700-lukuun liittyvää tutkimusta kaikilla tieteenaloilla järjestämällä tieteellisiä kokouksia, teemailtoja ja retkiä sekä ylläpitää ja luoda yhteyksiä tutkijoiden välille sekä Suomessa että kansainvälisesti. Seuran ensisijainen tarkoitus on toimia akateemisella kentällä, mutta toiminta voidaan suunnata myös suurelle yleisölle.

Seura perustettiin 3. huhtikuuta 2001 ja se liittyi vuonna 2001 International Society for Eighteenth-Century Studies – Société internationale d’études du dix-huitième siècle (ISECS – SIEDS)’en, joka toimii kansallisten 1700-luvuntutkimusseurojen katto-organisaationa.

Pohjoismaiset 1700-luvun tutkimuksen seurat:

Sällskapet för 1700-talsstudier

Norsk selskap for 1700-tallsstudier

Dansk Selskab for 1700-talsstudier

Ajankohtaista

HUOM! Pleasures of imagination -konferenssi siirretään COVID-19-pandemian johdosta lokakuuhun 2020. Tarkempia tietoja myöhemmin.

OBS! Pleasures of imagination -konferensen ska skjutas upp till oktober 2020 till följd av COVID-19-pandemin. Uppdaterad information kommer senare.

NB! Pleasures of imagination -conference will be rescheluded for October 2020 due to COVID-19-pandemic. More information will be provided later.

Pleasures of imagination – art, architecture and esthetics in 18th century Europe / Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa / Fantasins behag – estetisk kultur i 1700-talets Europa

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies Conference, Helsinki 20–21 March 2020

See below for conference programme / Katso alta konferenssin ohjelma / Se nedan för konferensprogram:

 

 

Menneet tapahtumat / Tidigare evenemang / Past events

Syyskokous 2019 – Höstmöte 2019

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran syyskokous järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) salissa 505 tiistaina 29.10. kello 16.45. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantaskastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 3. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 5. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 6. Vahvistetaan talousarvio
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan puheenjohtaha ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 4§ mukaisesti. – Tämän yhteydessä valitaan myös seuran ISECS-delegaatti.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
 9. Käsitellään muut asiat, jotka on saatettu hallituksen tietoon viimeistään viikkoa ennen kokousta ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset

Kokouksen jälkeen kuullaan kaksi esitelmää teemasta vallankumous. Charlotta Wollf pohtii, kuinka Ranskan vallankumous on muokannut yleisiä käsityksiä 1700-luvusta, ja Joonas Tammela esittelee vallankumouksen ja kapinoinnin käsittelemistä 1800-luvun taitteen ruotsalaisissa saarnoissa.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Finska sällskapet för 1700-talsstudier organiserar sitt höstmöte tisdagen den 29 oktober i Helsingfors på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6) sal 505 klockan 16.45. På mötet behandlas följande ärenden:

 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare
 3. Fastställande av mötets laglighet och beslutsförhet
 4. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
 5. Fastställande av medlemsavgifter
 6. Fastställande av budget
 7. Beslut om antal och val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, i enlighet med §4 – Härvid väljs även sällskapets ISECS-delegat.
 8. Val av revisor och revisors suppleant
 9. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast en vecka före mötet med beaktande av vad som stipulerats i föreningslagen 24§

Efter mötet hör vi två föredrag kring temat revolution. Charlotta Wollf talar om hur franska revolutionen påverkat de allmänna uppfattningarna om 1700-talet, och Joonas Tammela om hur revolution och uppror behandlades i svenska predikningar vid 1800-talsskiftet.

Call for Papers:
Pleasures of imagination – art, architecture and esthetics in 18th century Europe / Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa / Fantasins behag – estetisk kultur i 1700-talets Europa

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry

Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf

Call for Papers

Pleasures of imagination – art, architecture and esthetics in 18th century Europe

Helsinki, 20–21 March 2020

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies is organizing a conference which focuses on the different aspects of 18th century aesthetic culture. The conference will take place on Friday and Saturday 20–21 March at the House of Science and Letters in Helsinki. The perspective of the conference is trans-cultural and its aim is to articulate the multiplicity of the aesthetic phenomena of the period. One goal of the conference is to bring together 18th century scholars from different fields of study.

Consequently we call doctoral students as well as post doc and senior researchers to send us a paper proposal consisting of a title and 200 words by 30 September 2019 to email addresses markku.kekalainen@helsinki.fi and lotta.nylund@helsinki.fi. The abstract should include contact information. The paper can be in Finnish, English, or Swedish. The conference is free of charge.

Keynote speakers:

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London

Dr Merit Laine, Associate Professor, Department of Art History, Uppsala University

Sessions:

Session I Discussions and theories concerning beauty

Session II Urbanism and the city as a spatial experience

Session III Academic art and the challengers of Classicism

Session IV Elite materiel and aesthetic culture

Session V Craftmanship and art in practice

Session VI The longue durée of art styles in peripheral regions

……………………………………..

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry

Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf

Call for papers

Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri1700-luvun Euroopassa

Helsinki, 20.–21. maaliskuuta 2020

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry järjestää 1700-luvun esteettistä kulttuuria monitieteisestä perspektiivistä tarkastelevan kansainvälisen konferenssin Helsingissä Tieteiden talossa 20.–21.3.2020. Konferenssin näkökulma on transkulttuurinen ja tavoitteena on tuoda esiin aikakauden esteettisten pyrkimysten ja ilmiöiden moninaisuus. Tapahtuma luo tieteidenvälisiä yhteyksiä visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin kysymyksiä tarkastelevien tutkijoiden välille. Kutsumme niin jatko-opiskelijoita kuin tutkijoita lähettämään esitelmäehdotuksen.

Pyydämme lähettämään otsikon ja korkeintaan 200 sananabstraktin valinnaiseen sessioon 30.9.2019 mennessä osoitteeseen markku.kekalainen@helsinki.fija lotta.nylund@helsinki.fi.Abstraktiin tulee liittää yhteystiedot. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksitai englanniksi. Konferenssi on osallistujille ilmainen.

Plenaariluennot

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London

FD Merit Laine, docent vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Sessiot

Sessio I Kauneutta koskeva keskustelu ja teoretisointi, sekä estetiikka osana kohteliasta seurallisuutta

Sessio II Urbanismi ja kaupunki tilakokemuksena

Sessio III Akateeminen taide ja klassisismin haastajat

Sessio IV Säätyläistön materiaalinen ja esteettinen kulttuuri

Sessio V Käsityöläisyys ja taiteen praktiikka

Sessio VI Tyylisuuntien pitkäkestoisuus sekä eriaikaisuus periferiassa

……………………………………..

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry

Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf

Call for Papers

Fantasins behag – estetisk kultur i 1700-talets Europa

Helsingfors, Finland, den 20–21 mars 2020

Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf anordnar en internationell konferens som behandlar 1700-talets estetiska kultur ur ett mångvetenskapligt perspektiv 20–21.3.2020 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Konferensens syfte är att sammanföra diskussionerna som pågått inom olika disciplinär om 1700-talets estetiska och materiella kultur och tankeströmningar. Målet med konferensen är att föra fram tidens estetiska strävanden och de estetiska fenomenens pluralitet. Vi välkomnar både doktorander och forskare att anmäla föredragsförslag.

Vänligen skicka rubrik samt abstract på max 200 ord för vald session senast 30.9.2019 till adressen markku.kekalainen@helsinki.fi och lotta.nylund@helsinki.fi. Abstractet bör ha dina kontaktuppgifter. Föredraget kan hållas på finska, svenska eller engelska. Konferensen är gratis för deltagarna.

Keynote speakers:

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London

FD Merit Laine, docent vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Session I Diskussioner och teorier om det sköna, samt estetiken som en del av sällskaplighet

Session II Urbanism och staden som rumslig upplevelse

Session III Den akademiska konsten och klassicismens utmanare

Session IV Ståndspersoners materiella och estetiska kultur

Session V Hantverk och konstens praktik

Session VI Samtidighet och fördröjning: Konststilarnas longue durée – om skillnader mellan periferi och centrum